មន្ទីរវិស័យ

តួនាទី

គោត្តនាម-នាម

លេខទូរស័ព្ទ

នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្ត

លោក រស់ ផារិទ្ធ

097 747 6888

នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្ត

លោក ចិន សាធាន

012 949 408

នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្ត

លោក ហែម ស៊ីណា

088 993 2335

នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្ត

លោកស្រី យស់ ស៊ីណាត

 

នាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាល

លោក ឥន វិសុទ្ធ

097 724 4583

នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ឃុន បូផាន់

017 687 068

នាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

លោក ឈៀង សុធា

088 333 0829

នាយកទីចាត់ការផែនការ និង វិនិយោគ

លោក អេង សុវណ្ណ

012 928 902

នាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យ  លោក អ៊ីង បូរ៉ា  011 234 270
 ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម  លោកស្រី ជា ច័ន្ធថាវី  012 261 215